Obchodné podmienky

I. Základné ustanovenia

  I.1. Tieto Obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti Kupujúceho a Predávajúceho v prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného na webovej adrese http://www.clotino.com.

  I.2. Prevádzkovateľom internetového obchodu a zároveň Predávajúcim sa rozumie spoločnosť Brdy Ventures s.r.o., IČO 05481601, so sídlom Kurzova 2412/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, Česká Republika.

  I.3. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ, tak ako sú definovaní účinnou právnou úpravou.

  I.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej stranami sú Predávajúci a Kupujúci a ktorej predmetom je povinnosť Predávajúceho odovzdať Kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu, a povinnosť Kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu .

  I.5. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť obsahu kúpnej zmluvy. V prípade, že sa vyskytnú dve sebe si odporujúce dojednania - jedno v Obchodných podmienkach a druhé pri inom spôsobe dojednávaní obsahu Kúpne zmluvy - dojednania v Obchodných podmienkach sa neuplatňuje.

  I.6. Ak sa na tom Predávajúci s Kupujúcim dohodne, možno uzavrieť Kúpnu zmluvu, ktorej súčasťou nebudú tieto Obchodné podmienky, prípadne ľubovoľné dojednania týchto Obchodných podmienok modifikovať.

  I.7. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy akceptuje tieto Obchodné podmienky v aktuálnej podobe ku dňu vzniku zmluvy.

  II. INFORMÁCIE
  1. 1. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, sa môže so sťažnosťami obrátiť na orgán štátneho dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia zriadená zákonom č. 64/1986 Zb. O Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Informácie o tomto spôsobe riešenia sporov nájde kupujúci na webovej adrese https://adr.coi.cz/.
  2. 2. Informácie o cenách
  3. Všetky uvádzané ceny sú zmluvné, konečné a sú prezentované v Sk vrátane všetkých daní (DPH, atď.) a poplatkov (okrem nákladov na dodanie tovaru a balenie tovaru), a to s vedomím čl. III.5 .; V prípade chybne uvedené ceny predávajúci postupuje podľa čl. III.7.
  4. Náklady na dodanie tovaru sa riadia podmienkami uvedenými v čl. IV.
  5. V prípade, že tovar bude zabalený zvláštnym spôsobom, budú účtované osobitné náklady na balenie tovaru. Tieto náklady sú uvedené na príslušnom tovare v Internetovom obchode.
  6. Konečná cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu, pozostáva z ceny tovaru a nákladov na dodanie a balenie tovaru. Konečnú cenu nie je možné Predávajúcim ani Kupujúcim jednostranne meniť.
  7. 3. Informácie o prijímaných spôsoboch platby

  Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu bezhotovostne platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay alebo bankovým prevodom.

  1. V prípade úhrady bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho či bezhotovostne platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay je povinnosť Kupujúcim splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene na účet predávajúceho.
  2. Kúpna cena je v prípade úhrady "na dobierku" splatná pri prevzatí tovaru. V prípade úhrady bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Úhrada bezhotovostne platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay prebieha s odoslaním ponuky Prevádzkovateľovi ešte pred jej prijatím podľa čl. III.
  3. Zľavový kupón:
  • je možné použiť len raz;
  • nie je možné vymeniť za hotovosť;
  • darčekový poukaz je platný iba v krajine kde bol zakúpený;
  1. Hodnota zľavového kupónu je uvedená s DPH.
  2. 4. Informácie o dodaní tovaru
  3. Tovar môže byť dodaný nasledujúcim spôsobom:
  • prevzatím tovaru od dopravcu,
  • osobným odberom v prevádzkarni služby Zásilkovna.
  1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru či úplným uhradením kúpnej ceny podľa toho, ktorá zo skutočností nastane neskôr.
  2. V prípade dodania prevzatím tovaru od dopravcu sa okamih prechodu nebezpečenstva škody na tovare stanovuje k okamihu odovzdania prvému dopravcovi.

  III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  III.1. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď je druhej strane doručené prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ponuky).

  III.2. Prijatie ponuky s akýmkoľvek dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky.

  III.3. Potvrdenie obsahu Kúpne zmluvy uzavreté v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky; ponuka je navyše potvrdená na e-mailovú adresu Kupujúceho.

  III.4. Prevzatie nevyžiadaného plnenia zo strany Kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

  III.5. Prezentácia tovaru a informácie o ňom

  1. Návrhy dodať tovar za určenú cenu v Internetovom obchode neznamenajú návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy (ponuku), tj. predávajúci nemá vôľu uzavrieť ohľadom tohto tovaru Kúpnu zmluvu prostým prijatím takéhoto návrhu na dodanie tovaru (odoslaním objednávky) Kupujúcim. Prezentácia tovaru v internetovom obchode preto nie je ponukou.
  2. Informácie uvádzané v Internetovom obchode týkajúce sa ceny, vlastností, akosti, prevedenia a množstva tovaru tvoria záväzný podklad pre urobenie ponuky Kupujúcim s výnimkou chybne uvedené ceny podľa čl. III.7.
  3. Ponukou sa preto rozumie objednávka odoslaná Kupujúcim prostredníctvom internetového objednávkového formulára; podmienkou takejto platnej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári, ako aj oboznámenie sa a súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

  III.6. Postup uzatvorenia zmluvy

  1. Objednávku Kupujúci vykoná tak, že vyplní všetky požadované polia v objednávkovom formulári, zoznámi sa s textom týchto Obchodných podmienok a vysloví s nimi súhlas, načo kliknutím na "Kúpiť" objednávku odošle Predávajúcemu.
  2. Až do odoslania objednávky môže Kupujúci kontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil.
  3. Akonáhle Kupujúci vykoná objednávku (tj. urobí ponuku), Predávajúci ju bezodkladne spracuje a potvrdí Kupujúcemu elektronicky (na ním uvedenú e-mailovú adresu) jej prijatie. Toto potvrdenie nie je prijatím ponuky.
  4. Kupujúci môže vziať ponuku späť do okamihu vyrobenie produktu, a to bez udania dôvodu na e mailovú adresu predávajúceho.
  5. Prijatím ponuky je súhlasná odpoveď, ktorú zašle Predávajúci Kupujúcemu elektronicky (na uvedenú e-mailovú adresu) po spracovaní a potvrdení objednávky.
  6. Predávajúci v prijatie ponuky nesmie činiť dodatky alebo odchýlky od obsahu objednávky, okrem prípadu zle uvedené ceny a prípadu, keď uvedené tovar už Predávajúci neponúka.
  7. Okamihom doručenia prijatie ponuky Kupujúcemu je Kúpna zmluva uzatvorená. Za prípadné chyby pri prenose dát nenesie Predávajúci zodpovednosť.
  8. Prílohou potvrdenie objednávky je znenie Obchodných podmienok účinnej ku dňu, kedy s nimi Kupujúci v objednávke vyslovil súhlas.
  9. DODANIE TOVARU

  IV.1. Dodanie tovaru osobným odberom v prevádzke služby Zásilkovna

  1. Dodanie tovaru prebieha štandardne prostredníctvom službu Zásilkovna prevádzkovanú spoločnosťou Zásilkovna s.r.o., IČO 28408306, so sídlom Ocelářská 392/9, Libeň, 190 00 Praha 9, za nimi určených štandardných prepravných aj cenových podmienok.
  2. Tovar je v mieste podnikania Predávajúceho prítomných po 5 dní od zaslania výzvy Kupujúcemu k odberu skrze službu Zásilkovna.
  3. Výzva je zasielaná bez zbytočného odkladu po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho v prípade voľby typu úhrady kúpnej ceny bezhotovostne na bankový účet predávajúceho, či bezhotovostne platobnou kartou cez platobnú bránu GoPay. V prípade voľby úhrady kúpnej ceny v hotovosti je výzva zasielaná bez zbytočného odkladu po pripraveného tovaru k odberu.
  4. Po uplynutí doby 7 dní, kedy je tovar prítomných vo vopred zvolenej prevádzkarni služby Zásilkovna a kedy nedôjde k prevzatiu tovaru Kupujúcim, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie povinnosti Kupujúcim; Predávajúci však nevylučuje možnosť predĺženia doby na prevzatie tovaru.

  IV.9. Postup v prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru

  1. Predávajúci v prípade omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru využije práva na svojpomocný predaj tovaru, pričom výťažok z predaja zašle Kupujúcemu spôsobom zvoleným pre platbu kúpnej ceny.
  2. Predávajúci jé tiež oprávnený požadovať od Kupujúceho náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením objednávky, ako aj dodaním tovaru.
  3. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO

  V.1. pôsobnosť článku

  1. Nasledujúce ustanovenia sa nevzťahujú na prípady, keď Kupujúcim je podnikateľ a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka aj jeho podnikateľskej činnosti, pokiaľ nie je uvedené inak.
  2. Ak požiada o to Kupujúci, potvrdí mu predávajúci elektronicky na uvedenú e-mailovú adresu, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti. Spôsob uplatnenie práv z chybného plnenia nájde Kupujúci v týchto Obchodných podmienkach.
  3. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku si kupujúci hradí sám, ak sa líši od základnej sadzby.

  V.2. Zodpovednosť Predávajúceho za vady tovaru

  V.1. pôsobnosť článku

  1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady.
  2. Vadami sa najmä rozumie to, že tovar nemá dohodnuté vlastnosti, nehodí sa na účel, ktorý žiadal Kupujúci alebo ku ktorému sa tovar daného druhu bežne používa, nezodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy, je v nezodpovedajúcim množstve, miere alebo hmotnosti, nevyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  3. c. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru. To neplatí:
  • u tovaru predávaného za nižšiu cenu, ak sa týka tej chyby, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,
  • pre opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním,
  • u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí Kupujúcim.
  1. 24-mesačnej dobu môže predávajúci jednostranne skrátiť v prípade použitého spotrebného tovaru na 12 mesiacov.
  2. Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil

  V.3. Práva Kupujúceho z vád

  1. Ak je tovar vadný, Kupujúci
  • môže požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môže Kupujúci požadovať len výmenu súčasti;
  • ak to nie je možné, môže Kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy (čl. VI.).
  1. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
  2. Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť (čl. VI.).
  3. Ak neodstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy alebo neuplatní Ak právo na dodanie nového tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jej súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti.
  4. Ak má tovar vadu, z ktorej je predávajúci zaviazaný, a ak ide o tovar predávaný za nižšiu cenu alebo o tovar použitý, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.
  5. Kupujúci má právo na náhradu primerane vynaložených nákladov pri realizácii práv z chybného plnenia.

  V.4. Uplatnenie práva z vady čiže postup reklamácie

  1. Kupujúci je povinný pre uplatnenie práva z chybného plnenia bezodkladne po tom, čo zistí vadu, resp. vadu mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, túto vadu Predávajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu Predávajúceho info@clotino.com; práva z vady môže Kupujúci taktiež bezodkladne uplatniť u Predávajúceho na Reklamačný adrese
  2. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní, rozhodne o prijatí / zamietnutí reklamácie a toto rozhodnutie oznámi Kupujúcemu. V prípade zamietnutia reklamácie rozhodnutie odôvodní a ak trvá Kupujúci napriek tomu na svojom stanovisku, je na jeho strane presvedčivo dokázať, že ide o vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá.
  3. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená v lehote, ktorá beží od odovzdania / doručenia tovaru Predávajúcemu a ktorá činí 15 dní, ak nebola dohodnutá lehota dlhšia. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho elektronicky. Ak je lehota prekročená, môže Kupujúci odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

  V.5. Práva a povinnosti súvisiace s reklamáciou

  1. V prípade oprávnenej reklamácie náleží Kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov spojených s jej uplatnením; všetky Predávajúcim prípadne poskytované či vracané finančné prostriedky sú pritom hradené bezhotovostne prevodom na bankový účet Kupujúceho.
  2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy KUPUJÚCIM

  VI.1. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa záväzok ruší od začiatku.

  VI.2. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vrátiť tovar v stave, v akom ho dostal, okrem prípadu, keď tovar použil ešte pred objavením vady, či nespôsobil ak kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave, došlo- Ak k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady, predal Ak kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil pri obvyklom použití a dá Predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

  VI.3. Právo na odstúpenie Kupujúcemu zaniká, ak neoznámi chybu tovaru (čl. V.3.) Včas, tj. Bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, či v prípade skrytej vady tak nie je urobené bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, ale najneskôr do 2 rokov od prevzatia tovaru.

  VI.4. Vadu možno oznámiť Predávajúcemu písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho, na Reklamačný adresu či elektronicky na e mailovú adresu Predávajúceho ahoj@dedoles.cz.

  VI.5. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom

  1. Na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, sa nad rámec čl. VI.1. a nasl. vzťahujú aj nižšie uvedené povinnosti.
  2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom Internetového obchodu, v lehote 14 dní; táto lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru (v prípade dodania niekoľkých častí tovaru odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru).
  3. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, zašle Predávajúcemu tovar, ktorý od neho dostal, bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakým spôsobom, akým bol tovar doručený, na adresu miesta podnikania Predávajúceho akýmkoľvek spôsobom mimo zasielaním " na dobierku "; tovar by malo byť opatrené visačkou, sprevádzané faktúrou či inú výzvou podobnej povahy.
  4. Predávajúci vráti Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, všetky peňažné prostriedky vr. nákladov na najlacnejší spôsob dodania tovaru, a to rovnakým spôsobom a bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od Kúpnej zmluvy; všetky Predávajúcim vracané finančné prostriedky sú pritom hradené bezhotovostne prevodom na bankový účet Kupujúceho. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy nie je podnikateľ povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky spotrebiteľovi skôr, než mu spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.
  5. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, sa môže s Predávajúcim dohodnúť na inom spôsobe zaslania tovaru späť a vrátenie prostriedkov.
  6. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predmetom tejto zmluvy je tovar, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu.

  VII. Ochrana osobných údajov

  VII.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

  VII.2. Osobnými údajmi sa pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy rozumie:

  1. meno a priezvisko Kupujúceho,
  2. adresa bydliska / sídla Kupujúceho,
  3. identifikačné číslo,
  4. daňové identifikačné číslo,
  5. adresa elektronickej pošty,
  6. telefónne číslo a
  7. IP adresa.

  VII.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim, a to ako pre účely realizácie práv a povinností z Kúpnej zmluvy, tak na účely vedenia používateľského účtu.

  VII.4. Kupujúci primárne súhlasí so spracovaním osobných údajov Predávajúcim pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení Kupujúcemu. Tento súhlas môže Kupujúci odmietnuť. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tejto dohody nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  VII.5. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne, pravdivo a kompletne, ako aj fakt, že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene svojich osobných údajov.

  VII.6. Spracovaním osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Okrem prepravcov alebo osôb prevádzkujúcich platobný systém nebudú osobné údaje Predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho odovzdané ďalším tretím osobám, či už na komerčné, či nekomerčné účely.

  VII.7. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú, v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

  VII.8. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné, kompletné a poskytnuté dobrovoľne.

  VII.9. Ak sa domnieva Kupujúci, že predávajúci alebo spracovateľ podľa čl. VII.6. vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú jeho osobné údaje vedú nepresne s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

  1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
  2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.
  3. Kupujúci tak môže urobiť písomným vyjadrením na Reklamačný adresu či skrze e-mailovú adresu Predávajúceho info@clotino.com.

  VII.10. Ak požiada Kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci mu túto informáciu poskytne bez zbytočného odkladu a za primeranú úhradu vo výške nákladov potrebných na poskytnutie informácie.

  VII.11. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na svoj počítač. Kupujúci môže súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať a o tomto informovať Predávajúceho, ak nie je ukladanie tzv. Cookies podmienkou nákupu na webovej stránke a plnení záväzkov z kúpnej zmluvy.

  VIII. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV

  Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, sa môže na účely mimosúdneho riešenia sporu obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu zriadenú zákonom č. 64/1986 Zb. O Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, a to v súlade s § 20d až § 20m zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie spotrebiteľ nájde na internetovej adrese http://www.coi.cz. Platforma na riešenie on-line sporov sa nachádza na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

  1. Záverečné ustanovenia

  IX.1. Všetky právne vzťahy a prípadné súdne spory, ktoré vzniknú na základe kúpnej zmluvy a v jej súvislosti medzi Predávajúcim a Kupujúcim, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a budú riešené miestne a vecne príslušnými súdmi Českej republiky.

  IX.2. Predávajúci prehlasuje, že svoju podnikateľskú činnosť zameriava na Českú republiku.

  IX.3. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu uzatváranej kúpnej zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad termínov rozhoduje výklad podľa českého jazyka. To isté platí pre tieto Obchodné podmienky.

  IX.4. Tieto Obchodné podmienky sú autorským dielom v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 121/2000 Zb. O autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom a o zmene niektorých zákonov (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Užívanie týchto Obchodných podmienok bez predchádzajúceho súhlasu autora bude stíhané podľa príslušných právnych predpisov.

  IX.5. Tieto Obchodné podmienky nahrádzajú v plnom rozsahu obchodné podmienky účinné a používané pred 1. 8. 2017. Kúpna zmluvy uzavreté pred dňom účinnosti týchto Obchodných podmienok a záväzky na jej základe vzniknutej sa riadia doterajšími obchodnými podmienkami.